Windykacja Zadłużenia

Czym się różni windykator od komornika?

Dobrze znać różnice między windykatorem i komornikiem

Firma windykacyjna to przedsiębiorstwo, którego działalność można w skrócie opisać jak dążenie, przy użyciu różnorodnych metod, do odzyskania – z polecenia wierzyciela – długu od jego dłużnika. Wbrew obiegowej opinii do tych metod nie jest zaliczane odzyskiwanie długu przy wykorzystaniu przymusu fizycznego.

Czy windykator i komornik to to samo?

 

Na pierwszy rzut oka praca windykatora wygląda bardzo podobnie jak praca komornika. Cel ich działalności jest wszak taki sam – odzyskanie należności. Jednak gdy bliżej przyjrzymy się działaniom i uprawnieniom obu podmiotów zobaczymy, że mimo podobieństw, zajmują się one tymi samymi problemami na różnych etapach ich rozwiązywania.

 

Windykacja – co to takiego?

 

Windykacja to działanie, którego celem jest nakłonienie dłużnika do jak najszybszego uregulowania należności. Aby tego dokonać firmy windykacyjne stosują wachlarz metod, które zwyczajowo dzielone są na windykację miękką i twardą.

Miękka opiera się na drodze polubownej – kontakcie z dłużnikiem, uświadomieniu mu zagrożeń, jakie wiążą się z trwaniem w stanie zadłużenia, wysyłaniem pism ponaglających, a w ostateczności – gdy wymienione sposoby nie przynoszą skutku – wystąpienie o wpisanie dłużnika do rejestru tego typu osób.

Gdy miękka windykacja mimo wszystko nie przynosi skutku pozostaje podążenie drogą windykacji twardej, a więc wystąpienie na drogę sądową. Pozytywne rozstrzygnięcie w sądzie sprawy złożonej przez windykatora w zasadzie jest końcowym etapem jego pracy. Jeśli mimo to dłużnik dalej zwleka z uregulowaniem należności, wtedy do gry może wejść komornik.

 

Komornik – ostatnie ogniwo w odzyskiwaniu należności

 

Gdy wyrok sądowy wyraźnie nakazuje dłużnikowi zwrot należności wierzycielowi, a mimo to w dalszym ciągu uporczywie nie wykonuje on nakazu może dojść do tzw. egzekucji komorniczej. Komornik, w przeciwieństwie do windykatora, jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest wykonywanie rozstrzygnięć sądowych dotyczących roszczeń. Rolą komornika jest więc wyegzekwowanie należności i przekazanie jej dla wierzyciela. Co ważne, prawo wyposażyło komorników w uprawnienia do takich czynności.

 

Podsumowanie

Windykatora różnią więc od komornika trzy podstawowe kwestie.

Po pierwsze – zajmowanie się wierzytelnościami w innych etapach ich odzyskiwania.

Po drugie umocowanie prawne – windykacja jest działalnością prywatna, natomiast komornik funkcjonariuszem publicznym, powoływanym przez ministra sprawiedliwości.

Po trzecie wreszcie – a wynika to z poprzednich dwóch różnic – windykator i komornik stosują inne metody dochodzenia do ostatecznego celu.

Niedopuszczalne jest więc stawianie obydwu zawodów na równi oraz zamienne używanie tych pojęć.