Zadłużenia

Czym są wierzytelności?

business-740076_1280

Wierzytelność to mówiąc najprościej prawo do domagania się spełnienia określonych świadczeń jakie przysługuje wierzycielowi w stosunku do dłużnika. Jest ona przeciwieństwem długu. Jeżeli na A ciąży dług wobec B, to B ma wierzytelność wobec A. Istnieje wiele rodzajów wierzytelności, między innymi wierzytelność bankowa, ubezpieczeniowa.

Obroty wierzytelnościami

Prawo dopuszcza sytuację (poza kilkoma wyjątkami), w której wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Zazwyczaj takie zbycie ma charakter sprzedaży. Nie jest przy tym wymagana zgoda dłużnika. Osoba bądź instytucja, która nabywa wierzytelności otrzymuje wszelkie prawa do egzekwowania ich. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku opóźnień w spłacie zobowiązań informacje o dłużniku mogą zostać udostępnione publicznie. Ma to na celu ułatwienie egzekwowania przez wierzyciela spłaty zaległych zobowiązań.

Giełdy wierzytelności

Dużą popularność w ostatnich latach zdobywają tak zwane giełdy wierzytelności, czyli najczęściej serwisy, w których wierzyciele mogą zamieścić informacje o swoich dłużnikach i o kwotach zadłużenia. Zainteresowane podmioty mają łatwy dostęp do puli dłużników, mogą odkupić od wierzycieli ich długi i tym samym wszelkie prawa do ich egzekwowania, łącznie z domaganiem się spłaty naliczonych odsetek. Liczne nowo powstałe internetowe giełdy wierzytelności budzą wiele zastrzeżeń natury prawnej. Właścicielem giełdy wierzytelności może być praktycznie każdy. Zdarza się nierzadko, że są one źródłem pewnych nadużyć. Ich funkcjonowanie jak dotąd nie zostało uregulowane przepisami prawnymi.

Kwestię regulacji prawnych dotyczących wierzytelności reguluje kodeks cywilny w trzeciej księdze pod tytułem – zobowiązania.

1 comment

  1. hallusforte

    Dawno nie trafiłam na takie rzeczy, fajnie się czyta i w ogóle częściej i
    więcej proszę, bo czasu się tutaj zdecydowanie nie traci.

Comments are closed.