Windykacja

Co to jest tytuł egzekucyjny?

Tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności to podstawa działań komornika.

Tytuł egzekucyjny to dokument, najczęściej wydany przez Sąd, stwierdzający istnienie jakiejś konkretnej wierzytelności.

Tytuł egzekucyjny – rodzaje

Polskie prawo przewiduje szereg różnych tytułów egzekucyjnych. Należą do nich wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego:

– orzeczenie Sądu (prawomocne lub opatrzone klauzulą natychmiastowej wykonalności) lub sądu polubownego,

– orzeczenie referendarza sądowego,

– ugoda zawarta przed Sądem, sądem polubownym lub mediatorem,

– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Kodeks nie zawiera jednak zamkniętego katalogu tytułów egzekucyjnych. Na przykład prawo bankowe przewiduje istnienie bankowych tytułów egzekucyjnych.

Klauzula wykonalności

Sam tytuł egzekucyjny nie wystarczy jednak do skutecznego ściągnięcia długów. Potrzeba jeszcze, żeby stał się on tytułem wykonawczym. Co do zasady uzyskuje się ten efekt poprzez nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (stwierdzenia, że wyrok jest prawomocny i nadaje się do egzekucji). Klauzulę taką nadaje Sąd, który wydał wyrok.

Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, iż nie każdy wyrok Sądu automatycznie staje się tytułem egzekucyjnym. Nie stają się nim między innymi wyroki ustalające istnienie (względnie nieistnienie) stosunku prawnego, czy wyrok ustalający ojcostwo. Wyroki takie po prostu nie nadają się do egzekucji.

W celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego wspólników SC potrzebny jest tytuł wydany przeciwko wszystkim wspólnikom, ze spadku – przeciwko wszystkim spadkobiercom, z majątku wspólnego małżonków – przeciwko im obojgu.

Dopiero posiadanie tytułu egzekucyjnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pozwala egzekwować długi za pośrednictwem komornika. Do tego potrzebny jest wniosek o wszczęcie egzekucji, który rozpoczyna nowe postępowanie (egzekucyjne).