News

Umowa przedwstępna – co to takiego?

umowa

Na gruncie prawa cywilnego można się spotkać z pojęciem umowy przedwstępnej. Występuje ona w szczególności w przypadku obrotu nieruchomościami, ale jest ona także stosunkowo często stosowana przy zakupie samochodu, świadczeniu różnego rodzaju usług czy też przy załatwianiu spraw pracowniczych związanych z przyjęciem do pracy.

Czym jest i co daje umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, to specjalna umowa, w której jedna bądź dwie jej strony zobowiązują się do tego, by w ściśle określonej przyszłości zawrzeć inną umowę, nazwaną w przepisach prawnych umową przyrzeczoną. Umowa przedwstępna określa najważniejsze postanowienia, które będą zawarte w umowie przyrzeczonej. Przydaje się ona w sytuacji, w której z różnych względów prawnych czy formalnych (jak chociażby związanie jednej ze stron z innym podmiotem lub brak środków pieniężnych), nie jest możliwe zawarcie właściwej umowy w danej chwili, a stronom zależy na tym by umowa mogła zostać zawarta na interesujących je warunkach, np. jeśli chodzi o finanse.

Jakie są skutki uchylania się stron od zobowiązań określonych w umowie przedwstępnej?

Zdarza się, że jedna stron nie chce wykonywać postanowień z umowy przedwstępnej. Konsekwencje niewykonania przez strony zobowiązań zawartych w umowie przedwstępnej reguluje art. 390 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania się od zawarcia przyrzeczonej w umowie przedwstępnej umowy, poszkodowana osoba będąca jej stroną może domagać się naprawienia przez drugą stronę wynikłej z tego tytułu szkody (chociażby w postaci zwrotu poniesionych w wyniku podpisania umowy przedwstępnej nakładów), a jeśli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność zawarcia przyrzeczonej umowy – dochodzenia w sądzie przymusowego zawarcia umowy przez powództwo o to by wydał on specjalne oświadczenie, które zastąpi oświadczenie woli drugiej strony.